VD Intelsys s.r.o
Ikona Facebook
Loxone gold partner
menu

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1  VD Intelsys s.r.o., IČO: 04667808, se sídlem Božetěchova 3003/133 Brno 61200, zapsaná v OR, (dále jen „ VD Intelsys s.r.o.“), jakožto
správce osobních údajů plně respektuje právo na soukromí svých klientů (dále také jen „subjekt údajů“) a s tím související práva, a proto
přijala tyto zásady zpracování osobních údajů.

1.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů představují informace pro klienty  VD Intelsys s.r.o. o způsobu a rozsahu zpracování osobních
údajů ze strany  VD Intelsys s.r.o., včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany VD
Intelsys s.r.o.

1.3  VD Intelsys s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními platnými
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Vymezení zpracovávaných osobních údajů

2.1  VD Intelsys s.r.o. zpracovává zejména, nikoli však výlučně, tyto osobní údaje:
identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého nebo jiného pobytu, u fyzické osoby podnikatele
název firmy, DIČ a IČO, sídlo, místo podnikání),
kontaktní údaje (klientem uvedená kontaktní či fakturační adresa, telefonní či faxové číslo, e-mailová adresa, popř. jiný klientem poskytnutý
kontaktní údaj),
další osobní údaje (např. sociodemografické údaje, údaje o osobních preferencích a chování či lokalizační údaje včetně IP nebo URL adresy).
2.2  VD Intelsys s.r.o. nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé údaje).
2.3 VD Intelsys s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

3. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní tituly

3.1  VD Intelsys s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů zejména, nikoli však výlučně, pro tyto účely:

Dodání a poskytnutí a realizace objednané služby

V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a
pro následné plnění takové smlouvy a fakturaci dodaných služeb. V případě tvorby objednávky  VD Intelsys s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních
údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů
slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
VD Intelsys s.r.o. dále v souvislosti s poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z
konkrétní smlouvy či ze zákona (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů), při administraci a
vytváření účtů na webu, používání webových aplikací apod.
Ochrana práv  VD Intelsys s.r.o. v případě sporu s klientem
Výše uvedený rozsah osobních údajů je  VD Intelsys s.r.o. oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s
klientem.
Tvorba a evidence obchodních příležitostí a obchodní komunikace
Výše uvedené osobní údaje dále  VD Intelsys s.r.o. zpracovává v rámci tvorby a evidence obchodních příležitostí a pro realizaci obchodní
komunikace.

Identifikace klienta
V tomto případě dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo
nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, a je
nezbytné pro splnění právní povinnosti  VD Intelsys s.r.o. při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č.
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném
znění.

Zasílání obchodních sdělení včetně nabídek produktů a služeb  VD Intelsys s.r.o. a informací o pořádaných marketingových či jiných akcích
prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném
znění.
V tomto případě  VD Intelsys s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození,
adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních
údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným  VD
Intelsys s.r.o. prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které  VD Intelsys s.r.o. zpracovává na základě
jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

4. Zabezpečení a přístup k osobním údajům

4.1  VD Intelsys s.r.o. využívá všech nezbytných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech osobních
údajů subjektů údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.
4.2 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle  VD Intelsys s.r.o. a jeho pověřených zaměstnanců zpracovávány také
obchodními partnery  VD Intelsys s.r.o. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, si  VD
Intelsys s.r.o. pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních
opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.
4.3 Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům klientů, jsou či v budoucnu mohou být zejména, nikoli však výlučně:

 • osoby, které pro  VD Intelsys s.r.o. zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které  VD Intelsys s.r.o. pro tyto
  služby využívá;
 • osoby, kterým  VD Intelsys s.r.o. poskytuje údaje za účelem analýzy a měření prodejních aktivit;
 • osoby, které pro  VD Intelsys s.r.o. zajišťují některé související služby s poskytováním produktů a služeb  VD Intelsys s.r.o. nebo zasíláním obchodních sdělení;
 • obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci společenských a marketingových akcí  VD Intelsys s.r.o.;
 • advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek VD Intelsys s.r.o.

4.4  VD Intelsys s.r.o. je dále povinno některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, a to zejména orgánům státní
správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním či občanskoprávním řízením.

5. Doba zpracovávání osobních údajů

5.1  VD Intelsys s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných
práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
5.2 V případě plnění právních povinností  VD Intelsys s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
5.3 V případě, že  VD Intelsys s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu
uvedenou v souhlasu, popř. do doby odvolání souhlasu subjektem údajů.

6. Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany VD Intelsys s.r.o.

6.1 Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou  VD Intelsys s.r.o. zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším
  informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
  čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem
  správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • právo na opravu (právo požadovat, aby  VD Intelsys s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);
 • právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby  VD Intelsys s.r.o. omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na
  opravu,  VD Intelsys s.r.o. ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany  VD Intelsys s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány
  protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovat, aby  VD Intelsys s.r.o. osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud
  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly
  osobní údaje  VD Intelsys s.r.o. zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany  VD Intelsys s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Soubory cookie a Google Analytics

7.1  VD Intelsys s.r.o. v rámci své činnosti využívá tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova
počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování
uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci
využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další
analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek VD Intelsys s.r.o.
7.2 Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak
vést ke zhoršení uživatelského komfortu.
7.3  VD Intelsys s.r.o. v rámci své činnosti dále využívá dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která
umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů
webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci
efektivity webové prezentace.
7.4 Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti
jednoznačné identifikace subjektu údajů.

8. Možnosti kontaktování VD Intelsys s.r.o.

8.1 V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na  VD
Intelsys s.r.o. písemně na adrese www.vdintelsys.cz, či na tel. č. +420606877032 nebo e-mailové adrese: info@vdintelsys.cz

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
9.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách info@vdintelsys.cz S těmito zásadami
zpracování osobních údajů je subjekt údajů seznámen při uzavírání smlouvy či poskytnutí služby.
9.3  VD Intelsys s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad zpracování osobních údajů. Aktualizované znění je vždy zveřejněno na
internetových stránkách www.itechelektro.cz s uvedením data účinnosti takové změny.
9.4 Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 5.5. 2022.